Waarom is De Riverboard nodig?

 

Voor De Riverboard is de urgentie duidelijk. Wij wonen en werken graag in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen maar als 'intermediaire zone' (ingeklemd tussen grote stad en platteland) staan wij voor grote uitdagingen. We ervaren voordelen van de nabijheid van Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook steeds vaker nadelen. Als middelgrote gemeenten worden we geconfronteerd met grootstedelijke thema’s op het gebied van bijvoorbeeld armoede, onderwijs, huisvesting en arbeidsmarkt. We staan zelfs voor vergelijkbare uitdagingen als Rotterdam-Zuid terwijl we daar financieel minder op toegerust zijn.

Waarom is De Riverboard nodig?

Het bedrijfsleven heeft verder als motor van onze welvaart altijd al een aantal uitdagingen: de beschikbaarheid van gekwalificeerd en duurzaam inzetbaar personeel, efficiëntere logistieke stromen en uitbreidingsbehoeften die op gespannen voet kunnen staan met de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van bewoners. 

Versnippering tegen gaan

Wanneer verschillende economische sectoren nog onvoldoende met elkaar in contact staan, de regio bestuurlijk gefragmenteerd is en ondernemers, overheden, onderwijs- en maatschappelijke instellingen hun samenwerking kunnen verbeteren, laten we kansen liggen. De Riverboard gaat de versnippering in onze regio te lijf.

Niet iedereen is zich bewust van de situatie in onze regio. Daarom eerst een aantal feiten - daarna snel door naar de kansen!

 

Versnippering tegen gaan

De feiten laten zien: dit is urgent!

 • Bedrijfsvestigingsklimaat blijft achter
  De toename van het aantal bedrijfsvestigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schommelt rond het gemiddelde in Zuid-Holland, maar blijft belangrijk achter bij Rotterdam, en vergelijkbare steden zoals Gorinchem en Gouda.

 • Bedrijvigheid fluctueert
  Het aantal bedrijfsoprichtingen en ZZP’ers ligt in de Waterregio hoog, maar daar staat tegenover dat ook het aantal bedrijfsopheffingen opvallend hoog is.

 • Er is grootstedelijke problematiek
  Er is een een mismatch tussen de omvang van de grootstedelijke problematiek in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de financiële ondersteuning die het Ministerie van BZK op dit terrein biedt aan middelgrote gemeenten.

 • Er zijn relatief veel huishoudens onder armoedegrens
  Aandeel huishoudens met inkomen tot max. 120% van sociaal minimum (2017):
  Vlaardingen 16,8%, Schiedam 18,2%, Maassluis 13,4%. (NL= 14,1%)

 • Relatief veel kinderen onder armoedegrens
  Vlaardingen 15,3%, Schiedam 15,5%, Maassluis 11,8%: (NL= 8.8%)

 • Relatief hoog percentage werkzoekenden
  Vlaardingen 11,6%, Schiedam 12,1%, Maassluis 10,9%

 • Relatief laag aantal banen
  Het aantal banen per 1.000 inwoners in de Waterwegregio is 336 (NL= 475).

 • Relatief hoog percentage aan uitkeringen
  Vlaardingen 7,6%, Schiedam 7,9%, Maassluis nb.

 • Relatief laag onderwijsniveau van de beroepsbevolking
  Vlaardingen 24,3%, Schiedam 23,1%, Maassluis 25%

 • Scheefgroei op woningmarkt
  Relatief laag % woningen in particulier bezit, hoog % corporatie (Vlaardingen 50%), lage woz—waarden

 • Samenstelling bevolking
  Relatief hoog % niet-Westers, twee maal zoveel MOE-landers in vergelijking met Nederland. Daarbij moeten we dus rekening houden met bijvoorbeeld taalachterstanden bij kinderen 

 • Slechte leefbaarheid
  Maassluis, Vlaardingen en Schiedam staan alledrie in de top 5 gemeenten met de wijken met de slechtste leefbaarheid (RIGO, Atlas voor gemeenten. 2018)

De kansen in de Waterwegregio

Samen kunnen we de 10e stad van Nederland zijn.

Onderling kan de samenwerking beter.

Samen worden wij ook beter gehoord door de Metropoolregio, de provincie, Den Haag en zelfs in Brussel. 

 • Laten we de agglomeratienadelen omzetten in agglomeratievoordelen. Slim voor ons laten werken dat we één stedelijk gebied zijn. De agglomeratiekracht omzetten in sociaal, maatschappelijk en economisch ontwikkelvermogen.

 • De toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten. En dat kan ook! De steden kunnen gebruik maken van elkaar en van het grootstedelijk gebied.

 • Bijvoorbeeld door meer met elkaar samen te werken en functies voor elkaar over te nemen. Daardoor ontstaat schaalgrootte: wanneer tweemaal zoveel inwoners samen optrekken, ontstaat er 15 procent meer productie en welvaart.

 • Door de lokale economie te diversifiëren en de toevallige ontmoeting uit te lokken: zo worden cross-overs en innovatie gestimuleerd.

 • Door bedrijvigheid aan te trekken: door een trekker te worden op het gebied van duurzaamheid en aan te haken bij nieuwe kansrijke sectoren in de maakindustrie.

 • Door zorg en onderwijs te optimaliseren: met een directe link naar welvaart en welzijn van vandaag en morgen.

 • En door een bruisend centrum van creativiteit, cultuur en vrijetijdsbeleving te creëren: naast aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers een krachtige economische impuls op zich.

 • De schaalvergroting heeft als voordeel dat (inter)nationale subsidiepotjes beschikbaar worden voor de benodigde projecten. Boven-gemeentelijk is er belangstelling voor publiek-private initiatieven, en er is buiten de regio geld beschikbaar waar wij individueel geen kans op maken.