De strategie van De Riverboard

De Riverboard maakt graag gebruik van een aantal strategische principes.

De Waterwegregio is onderdeel van de agglomeratie Randstad en vormt daarbinnen een zogenaamde intermediaire zone. Dat is een gebied dat:

  1. vlakbij de grote stad ligt
  2. prima bereikbaar is en
  3. relatief lage grondprijzen heeft

Gemeenten in een dergelijke intermediaire zone worden geconfronteerd met grootstedelijke problematiek, terwijl ze slechts de financiële middelen hebben van middelgrote gemeenten.

Door meer, beter en anders samen te werken, kunnen we de ligging van de Waterwegregio effectiever benutten. Samenwerking kan agglomeratienadelen van de nabijheid van grote steden omzetten in agglomeratievoordelen. Precies dát is de bestaansreden van De Riverboard. Dit is het principe van ‘borrowed size’ (geleende omvang). Simpel gezegd: het maximaal gebruik maken ons volledige netwerk: 1) binnen de eigen stad én de kracht van de buursteden én de centrumgemeenten in de regio.

De strategie van De Riverboard
Het principe van 'borrowed size'

Het principe van 'borrowed size'

Onderzoek laat zien dat een vergroting van zo'n netwerk leidt tot een disproportionele toename van het aantal knopen in dat netwerk. De knopen zijn in dit geval de inwoners, ondernemers, bedrijfsvestigingen en instellingen in de stad. Tweemaal zoveel knopen in het netwerk betekent 15 procent meer productie en welvaart in elk van de deelnemende steden. Dat geldt voor steden van iedere omvang. Vergroting van het netwerk zorgt dus per definitie voor meer productiviteit.

Voordelen van borrowed size

Meer verbindingen leveren ook clusterversterking op, vooral op bedrijfseconomisch en cultureel gebied. Zo wordt een stad steeds attractiever en trekt in toenemende mate actieve, talentvolle personen en bedrijven aan. Wanneer het netwerk groter wordt, wordt een stad zowel van binnenuit als door interactie met de buitenwereld economisch sterker. Een meer diverse lokale economie heeft een sneeuwbaleffect. Het stimuleert verdere innovatie, weerbaarheid en cross-overs (kruisbestuivingen tussen bedrijven en sectoren). Dit geldt vooral als er wél overlap is in kennis en visie, maar als niet iedereen hetzelfde doet. Er moet dus sprake zijn van een complementaire aanpak.

Denk aan: 

  • Verzilveren van het ruimtelijk-economisch potentieel
  • Benutten van de schalings- en agglomeratievoordelen
  • Voorkomen van fragmentatie, transactiekosten en lokale mismatch op de arbeidsmarkt 

Kortom, de uitdaging is om te gaan werken, denken en delen als één systeem. Daarom is versterking van de samenwerking tussen ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties zo belangrijk.

Voordelen van borrowed size

Werken, denken en delen als één systeem

Bij het werken, denken en delen als één systeem, kijken we telkens naar drie aspecten. Wat is het effect van de samenwerking op Werken, Leren & Ontwikkelen en Wonen & Recreëren

Deze drie invalshoeken zijn relevant voor belangrijke onderwerpen waarbij de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, instellingen en overheden beter kan. Terreinen als Duurzaamheid, de Maakindustrie, de Zorg, de Vrijetijdseconomie, een Leven Lang Ontwikkelen en Vastgoed Water & Bereikbaarheid zijn elk op zich al van groot belang voor de ontwikkeling van de Waterwegregio. Maar in samenhang stuwen zij het geheel naar een hoger niveau. Ontwikkelingen binnen het ene terrein zijn van grote invloed op de kansen elders.

Daarom is het samenbrengen van mensen uit verschillende denkwerelden zo belangrijk. Niemand kan in zijn eentje de Waterwegregio Maassluis, Vlaardingen Schiedam naar de toekomst brengen. Dat kan alleen met elkaar. Werkend, denkend en delend als één economisch systeem. Samen meer dan de som der delen.

Een voorbeeld:

Samen meer gewicht in de schaal

Door het positieve effect van borrowed size kunnen we bovendien gezamenlijk onze thema’s met meer gezag en meer gewicht neerleggen bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, de Provincie en het Rijk en zelfs in Brussel. De publiek-private manier van samenwerken sluit aan bij beleidsmatige trends op boven-gemeentelijk niveau. Er is veel interesse voor het Riverboard initiatief, onder meer vanuit de provincie en de wetenschap.

Een voorbeeld? Naar aanleiding van de afwijzing van de Regio Deal die door de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is aangevraagd, schrijft de provincie: 

"Ondanks de afwijzing door het Rijk hoop ik dat het gezamenlijke proces dat de drie gemeenten hebben doorlopen een positieve impuls zal geven aan de ontwikkeling van het gebied. Ik wil samen met de gemeenten bekijken in hoeverre wij kunnen helpen in de uitwerking van hun plannen" (februari 2020).

Contacten sindsdien blijven onverminderd positief. Er liggen hier zeker goede kansen op voorwaarde dat wij gezamenlijk optrekken -  werkend, denkend en delend als één regionaal systeem.

 

 

Samen meer gewicht in de schaal

Ben je overtuigd? Word vertegenwoordiger van jouw organisatie of bedrijf!