Urgentie

Wij leven in de verandering van een tijdperk

Kansen zijn er voor de Waterwegregio genoeg.

Maar de huidige werkelijkheid toont een ander beeld. De regio heeft als intermediaire zone (ingeklemd tussen stad en platteland) vergelijkbare uitdagingen als Rotterdam-Zuid. (R’dam Zuid 201.000 inwoners en Waterwegregio 184.000). We ervaren voordelen van de nabijheid van Rotterdam en Den Haag, maar vooral ook steeds vaker nadelen. Als middelgrote steden worden we geconfronteerd met grootstedelijke thema’s. 

Het bedrijfsleven heeft als motor van onze economie en welvaartsgroei een aantal uitdagingen: de beschikbaarheid van gekwalificeerd en duurzaam inzetbaar personeel, efficiëntere logistieke stromen, en uitbreidingsbehoeften die op gespannen voet kunnen staan met de kwaliteit van de leefomgeving en het welzijn van bewoners. 

Tegengaan van versnippering

Kansen worden niet ten volle benut wanneer verschillende economische sectoren nog onvoldoende met elkaar in contact staan, de regio bestuurlijk gefragmenteerd is en ondernemers, overheden, onderwijs- en maatschappelijke instellingen hun samenwerking kunnen verbeteren. De Riverboard gaat de versnippering van onze regio te lijf.

In de Waterwegregio zijn dit de volgende verbeterpunten:

Met een opeenstapeling van uitdagingen

 • Afname beroepsbevolking
  De Waterwegregio kent een relatief grote afname van de beroepsbevolking. Dit beïnvloedt het aantrekken van werkgelegenheid en zet ook de publieke dienstverlening (zoals zorg en onderwijs) onder druk.

 • Bedrijfsvestigingsklimaat
  De toename van het aantal bedrijfsvestigingen in Maassluis, Vlaardingen en Schiedam schommelt rond het gemiddelde in Zuid-Holland, maar blijft belangrijk achter bij Rotterdam, en vergelijkbare steden zoals Gorinchem en Gouda.

 • Bedrijvigheid
  Het aantal bedrijfsoprichtingen en ZZP’ers ligt in de Waterregio hoog, maar daar staat tegenover dat ook het aantal bedrijfsopheffingen opvallend hoog is.

 • Grootstedelijke problematiek
  Er is een een mismatch tussen de omvang van de grootstedelijke problematiek in de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en de financiële ondersteuning die het Ministerie van BZK op dit terrein biedt aan middelgrote gemeenten.

 • Relatief veel huishoudens onder armoedegrens
  aandeel huishoudens met inkomen tot max. 120% van sociaal minimum (2017):
  Vlaardingen 16,8%, Schiedam 18,2%, Maassluis 13,4%. (NL= 14,1%)

 • Relatief veel kinderen onder armoedegrens
  Vlaardingen 15,3%, Schiedam 15,5%, Maassluis 11,8%: (NL= 8.8%)

 • Relatief hoog percentage werkzoekenden
  Vlaardingen 11,6%, Schiedam 12,1%, Maassluis 10,9%

 • Relatief laag aantal banen
  Het aantal banen per 1.000 inwoners in de Waterwegregio is 336 (NL= 475).

 • Relatief hoog percentage aan uitkeringen
  Vlaardingen 7,6%, Schiedam 7,9%, Maassluis nb.

 • Relatief laag onderwijsniveau onder de beroepsbevolking
  Vlaardingen 24,3%, Schiedam 23,1%, Maassluis 25%

 • Scheefgroei op woningmarkt
  Relatief laag % woningen in particulier bezit, hoog % corporatie (Vlaardingen 50%), lage woz—waarden.

 • Samenstelling bevolking
  Relatief hoog % niet-Westers, twee maal zoveel MOE-landers in vergelijking met Nederland. Daarbij moeten we dus rekening houden met bv taalachterstanden bij kinderen. 

 • Slechte leefbaarheid
  In de top 5 gemeenten met de wijken met de slechtste leefbaarheid, staan alle drie de gemeenten van de Waterwegregio (RIGO, Atlas voor gemeenten. 2018).

6 focuspunten voor een sterkere Waterwegregio

Dus slaan we de handen ineen

 • De agglomeratienadelen omzetten in agglomeratievoordelen. Het voor ons laten werken dat we één stedelijk gebied zijn. De agglomeratiekracht omzetten in sociaal, maatschappelijk en economisch ontwikkelvermogen.

 • De toegevoegde waarde van de metropoolregio Rotterdam Den Haag maximaal benutten. En dat kan ook! De steden kunnen gebruik maken van elkaar en van het grootstedelijk gebied.

 • Bijvoorbeeld door meer met elkaar samen te werken en functies voor elkaar over te nemen. Daardoor ontstaat schaalgrootte: wanneer tweemaal zoveel inwoners samen optrekken, ontstaat er 15 procent meer productie en welvaart.

 • Door de lokale economie te diversifiëren en de toevallige ontmoeting uit te lokken: zo worden cross-overs en innovatie gestimuleerd.

 • Door bedrijvigheid aan te trekken: door aan te haken bij een nieuwe kansrijke sector in de vorm van de maakindustrie.

 • Door zorg en onderwijs te optimaliseren: met een directe link naar welvaart en welzijn van vandaag en morgen.

 • En door een bruisend centrum van creativiteit, cultuur en vrijetijdsbeleving te creëren: naast aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers een krachtige economische impuls op zich.

 • De schaalvergroting heeft ook nog als voordeel dat (inter)nationale subsidiepotjes beschikbaar worden voor de benodigde projecten.

Wachten is geen optie

En gezamenlijk optrekken een noodzaak. Dus combineert de Riverboard ondernemende daadkracht met bestuurlijke ambitie, onderwijsvisie en maatschappelijk initiatief. Werkend, denkend en delend als één. Op basis van duidelijke focuspunten en concrete doelen. Als verbinding naar beter.