Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst

Disclaimer

De Riverboard besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op onze websites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van de De Riverboard website kan dan ook geen rechten worden ontleend. De Riverboard aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website van De Riverboard. 

Het feit dat websites van derden via links op de De Riverboard websites kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door De Riverboard. De Riverboard is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

De Riverboard spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. De Riverboard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover De Riverboard beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft De Riverboard deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De websites van De Riverboard, alsmede de websites naar welke we via de De Riverboard websites verwijzen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Persoonsgegevens en privacy

De Riverboard is gehouden aan de privacywetgeving. Wilt u meer weten over het vastleggen van uw gegevens en hoe wij hier mee omgaan, lees dan onze privacyverklaring

 
E-mails verzonden door De Riverboard

De inhoud van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. De Riverboard staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

E-mails ontvangen door De Riverboard

Wij adviseren u geen vertrouwelijke informatie per e-mail naar De Riverboard te sturen. Ontvangt De Riverboard alsnog e-mails met vertrouwelijke informatie, dan worden deze na afhandeling meteen vernietigd.

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag over privacy en bijvoorbeeld cookies of het gebruik van uw gegevens? Neem dan contact met ons op. Dat waarderen we.